• Kadir Khas University
  • Ozyegin University
  • Yasar University
  • Middle East Technical University – METU
  • CYPRUS International University – Northern Cyprus
  • Antalya Bilim University